Цолнууд

PadawanBadge

Суралцагч

10 болон түүнээс дээш асуултандаа амжилттай хариулт авсан үед олгогдоно.

10 оноо авна.


PosterVoteUp

Анхны сайнаар үнэлүүлсэн тохиолдол

Энэхүү цол нь өөр хэрэглэгч таны хариултыг сайн гэж үнэлсэн үед олгогдоно.

2 оноо авна.


MemberForAYear

Нэг жилийн хэрэглэгч

Энэхүү цол нь манай гишүүн болсноос хойш жилийн хугацаанд ашигласан нөхцөлд олгогдоно.

2 оноо авна.


TheGrouch

Шүүмжлэгч

Энэхүү цол нь та өөр хүмүүсийн 10 хүртэлх хариултуудад муу гэсэн үнэлгээ өгсөн үед олгогдоно.


TopTopicBadge

Шилдэг асуулт асуугч

Энэхүү цол нь таны асуусан нэг асуулт 100 хүнээс сайн үнэлгээ авсан үед олгогдоно.

200 оноо авна.


OneThousandPoints

Мянган оноотон

Энэхүү цол нь 1000 оноо цуглуулсан үед олгогдоно.

10 оноо авна.


AndroidExpertBadge

Android-н шилдэг туслагч

Энэхүү цол нь таны хариулсан Android-той холбоотой хариулт 1000 болон түүнээс дээш сайн үнэлгээ авсан үед олгогдоно.

200 оноо авна.


FirstQuestionBadge

Анхны асуулт

Энэхүү цол нь та анх удаа асуулт асуусан үед олгогдоно.

2 оноо авна.


PosterMarkAsSolution

Таны хариулт зөв шийдэл

Энэхүү цол нь та хэн нэгний асуултанд хариулж, таны хариулт зөвөөр сонгогдсон үед олгогдоно.

2 оноо авна.


UserVoteUp

Та хэн нэгэнд сайн үнэлгээ өглөө

Энэхүү цол нь та хэн нэгнийг сайнаар үнэлсэн тохиолдолд олгогдоно.

2 оноо авна.


PopularTopicBadge

Түгээмэл асуулт

Энэхүү цол нь таны асуусан асуултыг 1000 болон түүнээс дээш хүн үзсэн үед олгогдоно.

50 оноо авна.


ActiveAskMemberBadge

Идэвхитэй суралцагч

Энэхүү цол нь сарын хугацаанд 10 болон түүнээс дээш асуулт асуусан тохиолдолд олгогдоно.

20 оноо авна.


AuthorMarkAsSolution

Таны асуудал шийдэгдлээ

Энэхүү цол нь өөрийн асуусан асуултын хариултуудаас зөв хариултаа олж сонгосон нөхцөлд өгөгдөнө.

2 оноо авна.


iOSExpertBadge

iPhone & iPad-н шилдэг туслагч

Энэхүү цол нь таны хариулсан iOS -той холбоотой хариултууд нийтдээ 1000 болон түүнээс дээш сайн үнэлэгдэхэд олгогдоно.

200 оноо авна.Манай 119 гишүүн нийт 88 асуултанд 149 хариулт өгсөн