Даваадорж Билгүүн

Даваадорж Билгүүн

Гишүүн болсон: 2014-09-15

Асуулт: 5

Оноо: 17

Нас: 13

Байршил: Боржигоны Бор тал

Вэб:

Twitter:

Facebook:

Асуултууд

Please wait...

Цолууд

  • PosterVoteUp [2] Анхны сайнаар үнэлүүлсэн тохиолдол
  • MemberForAYear [2] Нэг жилийн хэрэглэгч
  • FirstQuestionBadge [2] Анхны асуулт
  • UserVoteUp [2] Та хэн нэгэнд сайн үнэлгээ өглөө

Манай 119 гишүүн нийт 88 асуултанд 149 хариулт өгсөн